دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-179 

مقاله پژوهشی

پیشگیری از جرم در نگاه مقام معظم رهبری

صفحه 13-36

10.22034/jcpa.2021.246595

امیر سماواتی پیروز؛ حسن بیگدلی


مقاله ترویجی

پیشگیری کیفری در پرتو کمینه گرایی؛ جلوه ها و چالش ها

صفحه 61-92

10.22034/jcpa.2021.246597

سیدعلیرضا میرکمالی؛ شیرین باقری؛ الناز جمشیدیان