دوره و شماره: دوره 4، شماره 3، مهر 1400، صفحه 13-172 
بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با اعتیاد در خانواده‌های کاشانی

صفحه 65-90

10.22034/cpaq.2021.246880

محسن نیازی؛ سید سعید حسینی زاده آرانی؛ سحر نقی پور ایوکی


مقاله ترویجی

نقش دادستان در کاهش تورم جمعیت کیفری

صفحه 119-146

10.22034/cpaq.2021.541494.1118

سیدمحمدمهدی ساداتی؛ جواد پرهیزگار