درباره نشریه

فصلنامه رهیافت پیشگیری از جرم یک نشریه با داوری بسته و دو سو ناشناس و با دسترسی آزاد است که از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه منتشر می شود.

 این نشریه به منظور فراهم نمودن شرایط علمی و تمرکز بیشتر بر موضوعات پیشگیری از جرم پایه گذاری شده است. هدف این فصلنامه، انتشار مقالات با کیفیت است که یافته های مرتبط با موضوعات مهم حوزه پیشگیری از جرم را گزارش می دهند.

 به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی پیشگیری از جرم، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است. با این وجود، نشریه هزینه ای برای بررسی، پردازش، و انتشار مقالات علمی از نویسندگان و یا نهادها و سازمان های پژوهشی طلب نمی کند. تمام مراحل اشاره شده برای چاپ مقاله از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه پشتیبانی مالی می شود.

 

فصلنامه «رهیافت پیشگیری از جرم»، مقالات اصیل منتج از یافته‌هاى پژوهشى، مقالات مرورى (نظام‌مند  و فراتحلیل و... ) و مقالات موردى در حوزه پیشگیری از جرم را به چاپ مى رساند. مقالات اصیل و پژوهشى در اولویت قرار دارند.

با توجه به مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناورى در فصلنامه هاى علمى پژوهشى که حداقل 6 مقاله چاپ مى‌نمایند، در هر شماره تنها مى‌توانند یک مقاله مرورى چاپ کنند. از این رو درصورت تصویب مقاله‌هاى مرورى در هر شماره یک مقاله و در سال 4 مقاله چاپ خواهد شد. در نتیجه، در صورت تصویب مقالات مرورى، فاصله پذیرش، داورى تا چاپ زیاد خواهد بود.

مقاله ارسال شده نباید قبلاً در هیچ نشریة داخلى یا خارجى چاپ شده باشد. هیئت تحریریه انتظار دارد نویسندگان محترم تا هنگامى که جواب پذیرش از نشریه نرسیده است، مقاله خود را به نشریة دیگرى جهت چاپ ارسال نفرمایند.

شیوه ارزیابى مقالات: مقالات ارسالى که شرایط پذیرش را احراز کنند، براى داوران همتراز، همتا و خبره در آن موضوع ارسال مى‌شوند. داوران محترم، علاوه بر ارزشیابى کیفى مقالات، راهبردهاى سازند‌ه‌اى نیز پیشنهاد می‌کنند. پیشنهادهاى داوران محترم به‌طورکامل، اما بدون ذکر نام داور، براى نویسنده مقاله ارسال خواهد شد.