اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حبیب محمدعلیزاده اشکلک

حقوق جزا و جرم شناسی قاضی دادگستری

hmohammadaligmail.com

سردبیر

دکتر معصومه اسماعیلی (استاد روانشناسی و علوم تربیتی و رئیس انجمن مشاوره ایران)

روانشناسی و علوم تربیتی استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
و
رئیس انجمن مشاوره ایران

masesmaeilyyahoo.com


رئیس انجمن مشاوره ایران

اعضای هیات تحریریه

دکتر احمد برجعلی

روانشناسی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

borjaliatu.ac.ir

دکتر ,علی اکبر فرح زادی

دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار گروه حقوق اسلامی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

farahzadiujsas.ac.ir

دکتر ناصر قاسمی

دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی عضو گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

dr.ghasemi76gmail.com

دکتر عبدالله معتمدی

روانشناسی و علوم تربیتی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

a_moatamedyyahoo.com

دکتر یونس نوربخش

جامعه شناسی دانشیار دانشگاه تهران

ynourbakhshut.ac.ir

دکتر محمود مهدوی

حقوق جزا و جرم شناسی استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران

mkhashigmail.com

دکتر معصومه اسماعیلی

روانشناسی و علوم تربیتی استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
و
رئیس انجمن مشاوره ایران

masesmaeilyyahoo.com

دکتر فرید محسنی

حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

farid.mohseni90gmail.com

دکتر غلامرضا محمدنسل

حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

g_mnaslyahoo.com

دبیر تحریریه

دکتر محمود مهدوی

حقوق جزا و جرم شناسی استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران

mahmahdavi46ut.ac.ir