فرایند پذیرش مقالات

دریافت مقاله تنها از طریق سامانه فصلنامه رهیافت پیشگیری از جرم در فضای اینترنت به آدرس www.jcpa.ir امکان‌پذیر است.

مقالة دریافتى با الگو و ساختار نشریه و زمینه‌هاى نشریه بررسى مى‌شود. در صورت عدم مطابقت مقاله در قالب نشریه، مقاله مورد نظر رد و به نویسندة مسئول اعلام خواهد شد.

مقالات پذیرفته شده اولیه توسط اعضاى هیئت تحریریه مورد بررسى قرار خواهند گرفت.

مقالات تأیید شده براى حداکثر 3 داور تخصصى ارسال مى شود.

در صورت تأیید نهایى توسط داوران، نظر داوران و فصلنامه به نویسندة مسئول اعلام می‌شود.

مقاله اصلاح شده دوباره باید به از طریق سامانه ارسال شود.

مقالات اصلاح شده توسط سردبیر و یا داوران مورد تأیید نهایى قرار گرفته و در اختیار ویراستاران علمى نشریه قرار مى گیرند.

براى رفع اشکالات احتمالى (جملات یا عبارت هاى نامفهوم، جاافتاده، غیرمرتبط، استناد هاى بدون منبع، منابع با اطلاعات غلط، جداول مشکل دار، . . ) توسط ویراستار به نویسنده اعلام مى گردد. براى کم شدن این موارد و تسریع در چاپ، توصیه مى شود مقاله طبق شیوه‌نامه ارسال مقاله نشریه تنظیم شود.

پس از ویرایش علمى و رفع اشکالات، مقاله به ویراستار ادبى داده مى شود.

پس از ویرایش هاى علمى و ادبى مقاله براى صفحه آرایى ارسال مى شود.

براى کنترل و تأیید نهایى، مقالة صفحه‌آرایى شده براى نویسنده مسئول ارسال مى شود. در این مرحله رفع اشتباهات فاحش قابل اصلاح است.

مقالة نهایى پس از صفحه آرایى کامل نشریه، براى چاپ ارسال مى شود

مراحل و شرایط پذیرش و چاپ مقاله:

دریافت مقاله تنها از طریق سامانه فصلنامه رهیافت پیشگیری از جرم در فضای اینترنت به آدرس www.jcpa.ir امکان‌پذیر است.

مقالة دریافتى با الگو و ساختار نشریه و زمینه‌هاى نشریه بررسى مى‌شود. در صورت عدم مطابقت مقاله در قالب نشریه، مقاله مورد نظر رد و به نویسندة مسئول اعلام خواهد شد.

مقالات پذیرفته شده اولیه توسط اعضاى هیئت تحریریه مورد بررسى قرار خواهند گرفت.

مقالات تأیید شده براى حداکثر 3 داور تخصصى ارسال مى شود.

در صورت تأیید نهایى توسط داوران، نظر داوران و فصلنامه به نویسندة مسئول اعلام می‌شود.

مقاله اصلاح شده دوباره باید به از طریق سامانه ارسال شود.

مقالات اصلاح شده توسط سردبیر و یا داوران مورد تأیید نهایى قرار گرفته و در اختیار ویراستاران علمى نشریه قرار مى گیرند.

براى رفع اشکالات احتمالى (جملات یا عبارت هاى نامفهوم، جاافتاده، غیرمرتبط، استناد هاى بدون منبع، منابع با اطلاعات غلط، جداول مشکل دار، . . ) توسط ویراستار به نویسنده اعلام مى گردد. براى کم شدن این موارد و تسریع در چاپ، توصیه مى شود مقاله طبق شیوه‌نامه ارسال مقاله نشریه تنظیم شود.

پس از ویرایش علمى و رفع اشکالات، مقاله به ویراستار ادبى داده مى شود.

پس از ویرایش هاى علمى و ادبى مقاله براى صفحه آرایى ارسال مى شود.

براى کنترل و تأیید نهایى، مقالة صفحه‌آرایى شده براى نویسنده مسئول ارسال مى شود. در این مرحله رفع اشتباهات فاحش قابل اصلاح است.

مقالة نهایى پس از صفحه آرایى کامل نشریه، براى چاپ ارسال مى شود.

موارد کلى:

مقالات برگرفته از رساله یا پایان‌نامة دانشجویان با نام دانشجو، استاد راهنما، مشاوران و با مسئولیت استاد راهنما منتشر مى‌شوند. چنانچه مخارج تحقیق یا تهیه مقاله توسط مؤسسه هایى تأمین شده باشد، باید نام مؤسسه در پانویس صفحه اول درج شود.

مسئولیت ارائه صحیح مطالب مقاله بر عهدة نویسندگان مقاله است. نویسندگان باید تعهد کنند که مقاله همزمان به سایر نشریات ارسال نمى‌شود و تا قبل از دریافت پاسخ نهایى نیز اقدام به ارسال آن نمى‌کنند.

فصلنامه از چاپ مقالات ترجمه‌اى معذور است.

چاپ هرگونه مطلبی در مجله منوط به رعایت معیارهاى اخلاقی است.

نشریه حق هرگونه اصلاح در ساختار و متن مقالات دریافتی را برای خود محفوظ نگه می‌دارد.

مسئولیت محتوای مقاله و دفاع از آن برعهده نویسنده یا نویسندگان است.

چاپ مقاله‌هایى که در همایش‌ها به‌صورت سخنرانی یا پوستر ارائه و در خلاصه مقالات منتشر شده است، مشروط بر اینکه در قالب ساختار نشریه درآید بلاملانع است.

توجه: براى جلوگیرى از تأخیر در مطرح‌شدن مقاله در هیئت تحریریه، داورى و ویرایش علمى و ادبى و انتشار به‌موقع پیشنهاد مى‌شود قالب فصلنامه، نحوة استناددهى و منبع نویسى، رعایت موارد ویرایشى و نکات مطرح شده دقت شود.