شناسه دی اُ آی (DOI) در مقالات فصلنامه علمی رهیافت پیشگیری از جرم فعال شد.

DOI  مخفف کلمات "Digital Object Identifier" است که برای دسترسی به آدرس محتوای موجود در اینترنت از قبیل مقاله، کتاب، مدیا و ... استفاده می‌شود. درواقع این شناسه برای هر محتوای اینترنتی منحصر بفرد و مستقل صادر می شود. همچنینDOI می تواند شامل اطلاعات جزئی در مورد آن محتوای مورد نظر همچون تاریخ انتشار یا تعداد صفحه نیز باشد.

 10.22034/JCPA.2021.244989 این نمونه DOI یکی از مقالات فصلنامه رهیافت پیشگیری از جرم است. همانطور که می بینید DOI یک پیشوند یا Prefix و یک پسوند یا Suffix دارد. پیشوند DOI همواره با عدد ۱۰ شروع می شود که نشان دهنده این است که کد مزبور یک دی او آی است.

قسمت دوم پیشوند بعد از عدد ۱۰ ، معمولا یک کد چهار یا پنج رقمی است که نشانگر جایی است که این DOI منحصر به فرد را برای شی دیجیتال اختصاص داده است.

پیشوند اختصاصی DOI در فصلنامه رهیافت پیشگیری از جرم، 22034 است. در مجلات علمی این کد چهار یا پنج رقمی در واقع نشان دهنده ناشر مجله یعنی صاحب امتیاز مادی مجله است.

پژوهشگران می توانند از این کد برای دسترسی سریع به صفحه مقاله در فصلنامه بدون ورود به سایت فصلنامه استفاده کنند و یا انتهای فهرست منابع مقالات خود برای اعتباربخشی به منبع یادشده استفاده کنند. به عنوان نمونه به منبع مقاله زیر دقت کنید و بر روی لینک دی او آی آن کلیک کنید تا مقاله را در سایت فصلنامه مشاهده کنید:

قماشی, سعید, عربشاهی کاشی, الهه. (1400). پیشگیری از جرم با تکیه بر فرهنگ عامه. فصلنامه علمی رهیافت پیشگیری از جرم, 4(2), 13-44.  doi: 10.22034/JCPA.2021.244989