داوران

فهرست داوران همکار فصلنامه علمی رهیافت پیشگیری از جرم

ردیف

عنوان

نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

سمت / تخصص

1

دکتر

شهرام

ابراهیمی

دانشیار

گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شیراز

2

دکتر

محمداحسان

ابراهیمی

استادیار

دکتری حقوق جزایی و جرم شناسی دانشگاه تهران

3

دکتر

علی

احتشامی

استادیار

استادیار گروه امنیت داخلی دانشگاه علوم انتظامی امین

4

دکتر

مونا

استادی

استادیار

دانشگاه کاشان

5

دکتر

معصومه

اسماعیلی

استاد

روانشناسی و علوم تربیتی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

6

دکتر

احمدرضا

اسماعیلی

استادیار

گروه مدیریت دانشگاه علوم انتظامی امین

7

دکتر

مهدی

اسماعیلی

استادیار

استادیار گروه حقوق، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران

8

دکتر

عبدالرضا

اصغری

دانشیار

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

9

دکتر

سید مهدی

اعتمادی فر

استادیار

جامعه شناسی دانشگاه تهران

10

دکتر

علی

افراسیابی

استادیار

گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه پلیس

11

دکتر

مریم

افشاری

دانشیار

استادیار، گروه حقوق، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی،دماوند، ایران

12

دکتر

سیدعلیرضا

افشانی

دانشیار

گروه جامعه‌شناسی دانشگاه یزد

13

دکتر

رسول

افضلی

دانشیار

دانشگاه تهران- دانشکده جغرافیا - گروه جغرافیای سیاسی

14

دکتر

عباسعلی

اکبری

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

15

دکتر

محمدباقر

الفت

استادیار

هیات علمی

16

دکتر

نوذر

امین صارمی

دانشیار

گروه جامعه شناسی دانشگاه علوم انتظامی امین

17

دکتر

ایمان

امینی

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

18

دکتر

حسین

ایارگر

استادیار

حقوق جزا و جرم شناسی

19

دکتر

علی

باصری

استادیار

هئیت علمی دانشگاه ازاد تهران مرکزی

20

دکتر

کریم

بخنوه

استادیار

عضو هیئت علمی کرج

21

دکتر

احمد

برجعلی

استاد

روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی

22

دکتر

ناصر

بیات

استادیار

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

23

دکتر

بهرام

بیات

دانشیار

عضو هیئت علمی دانشگاه دفاع ملی

24

دکتر

پروانه

بیاتی

سایر

دکترای جامعه شناسی دانشگاه آزاد واحد دهاقان اصفهان

25

دکتر

علی

پژهان

استادیار

هیت علمی دانشگاه

26

دکتر

محمدرضا

پورغلامی

استادیار

گروه جغرافیا،دانشکده دافوس،دانشگاه علوم انتظامی امین،تهران،ایران

27

دکتر

ابوالفضل

پورمنافی

استادیار

دانشگاه علوم انتظامی امین - دانشکده علوم وفنون اطلاعات و آگاهی - گروه اطلاعات

28

دکتر

الهام

پورمهابادیان

دانشیار

استادیار، گروه معماری، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

29

دکتر

محمدرضا

پویافر

استادیار

گروه جامعه شناسی دانشگاه علوم انتظامی امین

30

دکتر

عبدالعلی

توجهی

استاد

استاد دانشگاه تهران

31

دکتر

اکبر

توحیىلو

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

32

دکتر

حسین

جعفری

سایر

گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه ازاد مشهد

33

دکتر

حسن

حاجی تبار فیروزجانی

استادیار

استادیار گروه حقوق، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران

34

دکتر

حامد

حجر گشت

سایر

دکتری تخصصی مدیریت آموزشی

35

دکتر

جعفر

حسنی

استادیار

استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی. دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

36

دکتر

سیدحسن

حسینی

استادیار

جامعه شناسی دانشگاه تهران

37

دکتر

سید سعید

حسینی زاده آرانی

سایر

دانشگاه کاشان

38

دکتر

علی

خالقی

استادیار

دانشگاه تهران

39

دکتر

بنت الهدی

خرم آبادی

استاد

دانشگاه خلیج فارس

40

دکتر

عباس

خسروانی

سایر

پژوهشگر آزاد

41

دکتر

قدرت الله

خسروشاهی

استادیار

هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان

42

دکتر

سید محمد

دادگران

استاد

پژوهشگر ارشد صداوسیما، عضو هیات علمی دانشکده صداوسیما و دانشگاه آزاد اسلامی

43

دکتر

شهرداد

دارابی

استادیار

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

44

دکتر

محمد هادی

دارایی

استادیار

استادیار دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری

45

دکتر

حمیدرضا

دانش ناری

استادیار

حقوق جزا و جرم شناسی

46

دکتر

ابراهیم

داودی

استادیار

مدیریت پیشگیری از جرم دانشگاه علوم انتظامی امین

47

دکتر

علیرضا

دربان آستانه

استادیار

دانشگاه تهران

48

دکتر

حنانه

درشتی

سایر

علوم سیاسی

49

دکتر

صیاد

درویشی

استادیار

استادیار دانشگاه علوم انتظامی

50

دکتر

مرضیه

دیرباز

استادیار

دانشگاه کاشان

51

دکتر

مهرداد

رایجیان اصلی

استادیار

عضو هیات علمی گروه حقوق پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سازمان سمت)

52

دکتر

ابراهیم

رجبی تاج امیر

استادیار

حقوق جزا و جرم شناسی

53

دکتر

اسمعیل

رحیمی نژاد

استادیار

عضو هیات علمی حقوق دانشگاه تبریز

54

دکتر

هادی

رستمی

استادیار

گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا ـ همدان

55

دکتر

ولی

رستمی

دانشیار

حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران

56

دکتر

اکبر

رضا زاده

استادیار

گروه امنیت داخلی

57

دکتر

صادق

رضایی

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه امین

58

دکتر

سجاد

رضائی

استادیار

گروه روان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت ، ایران

59

دکتر

بهزاد

رضوی فرد

استادیار

دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

60

دکتر

هادی

رفیعی کیا

استادیار

گروه پیشگیری انتظامی دانشگاه علوم انتظامی امین

61

دکتر

احمد

رمضانی

استادیار

دانشکده حقوق دانشگاه علم و فرهنگ ایران

62

دکتر

امیرحسین

رهگشا

استادیار

استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

63

دکتر

قاسم

زائری

استادیار

جامعه شناسی دانشگاه تهران

64

دکتر

ندا

زجاجی

استادیار

هیات علمی دانشگاه

65

دکتر

سعید

زنگنه

استادیار

دانشگاه تهران- دانشکده جغرافیا - گروه جغرافیای انسانی

66

دکتر

کرامت الله

زیاری

استاد

گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران

67

دکتر

محمدمهدی

ساقیان

استادیار

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

68

دکتر

جعفر

سخاوت

استاد

گروه حقوق هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

69

دکتر

ایوب

سخایی

سایر

مدرس و پژوهشگر اجتماعی

70

دکتر

سیدمحمد

سعادت مهر

سایر

دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

71

دکتر

اکبر

سلیمی

استادیار

عضو هیدت علمی

72

دکتر

مهران

سهراب زاده

دانشیار

دانشگاه کاشان

73

دکتر

علی

سیف زاده

سایر

کارشناس سازمان بازرسی کل کشور

74

دکتر

باقر

شاملو

دانشیار

دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی. تهران

75

دکتر

فریبا

شایگان

استاد

جامعه شناس دانشگاه علوم انتظامی امین

76

دکتر

عالیه

شکربیگی

استادیار

هیت علمی دانشگاه ازاد تهران مرکز

77

دکتر

مرتضی

شهبازی نیا

دانشیار

رئیس دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس

78

دکتر

محمدعلی

شیخ موحد

استادیار

استادیار گروه  فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

79

دکتر

عباس

شیری

دانشیار

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

80

دکتر

محمدهادی

صادقی

دانشیار

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شیراز

81

دکتر

سالار

صادقی

سایر

دانش آموخته دکتری تخصصی حقوق کیفری و جرم شناسی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و مدرس دانشگاه.

82

دکتر

زهرا

صادقی آرانی

استادیار

عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان

83

دکتر

لیلا

صادقی فسایی

دانشیار

جامعه شناس دانشگاه تهران

84

دکتر

علیرضا

صالحی

استادیار

استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

85

دکتر

مهدی

صبوری پور

دانشیار

گروه حقوق دانشگاه شهید بهشتی

86

دکتر

علی

صفاری

دانشیار

عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران

87

دکتر

حسین

طاهری

استادیار

استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

88

دکتر

سبحان

طیبی

استادیار

دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

89

دکتر

محمدعلی

عامری

استادیار

مدیریت پیشگیری از جرم دانشگاه علوم انتظامی امین

90

دکتر

عاطفه

عباسی کلیمانی

استاد

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران.

91

دکتر

اسماعیل

عبدالهی

استادیار

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر

92

دکتر

رامین

علیزاده

استادیار

استادیارحقوق کیفری و جرمشناسی، گروه حقوق، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل

93

دکتر

جواد

عینی پور

استادیار

عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه علوم انتظامی امین

94

دکتر

احمد

فدوی

استادیار

استادیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور مشهد

95

دکتر

حسنعلی

فرجی سبکبار

دانشیار

دانشگاه تهران - دانشکده جغرافیا - گروه جغرافیای اسانی

96

دکتر

فضل اله

فروغی

دانشیار

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شیراز

97

دکتر

احمد

فلاحی

استادیار

مدرس مدعو دانشگاه علم و فرهنگ

98

دکتر

موسی

قاسم لو

سایر

دانشگاه علوم انتظامی

99

دکتر

ناصر

قاسمی

استادیار

حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده پیشگیری از جرم، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تهران.

100

دکتر

محمود

قلعه نویی

استادیار

شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان

101

دکتر

سید عظیم

قوام

استادیار

حقوق جزا و جرم شناسی

102

دکتر

علی

کاظمی

استادیار

مدیر کل بهبود روش ها و فرایندهای قوه قضاییه

103

دکتر

محسن

کاملی

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، گروه معماری

104

دکتر

مهدی

کاوه

سایر

سرپرست اداره مطالعات اجتماعی

105

دکتر

رضا

کریمی

استادیار

استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه قم

106

دکتر

اسماعیل

کشکولیان

سایر

دکتری، مدرس گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)

107

دکتر

مجید

کفاشی

دانشیار

هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

108

دکتر

محسن

کلانتری

دانشیار

دکتری، دانشیار گروه جغرافیا دانشکده علوم انسانی دانشگاه زنجان

109

دکتر

سمیرا

گل خندان

استادیار

هیئت علمی دانشگاه آزاد خمین

110

دکتر

علی

محبی

دانشیار

گروه علوم تربیتی دانشگاه علوم انتظامی امین

111

دکتر

فرید

محسنی

استادیار

استادیار دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری

112

دکتر

مریم السادات

محقق داماد

استادیار

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صدق(ع) پردیس خواهران

113

دکتر

غلامرضا

محمدنسل

دانشیار

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

114

دکتر

حمید

محمدی

استادیار

وکیل دادگستری

115

دکتر

صمد

محمدی

استادیار

 

116

دکتر

بشری

محمدی فرد

استاد

عضو هئت علمی دانشگا ه آزاد  دماوند

117

دکتر

مرضیه

مختاری پور

استادیار

هیات علمی دانشگاه تربیت معلم

118

دکتر

سارا

مزینانی شریعتی

استادیار

علوم اجتماعی جامعه شناسی دانشگاه تهران

119

دکتر

امیرمسعود

مظاهری

استادیار

حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده پیشگیری از جرم، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تهران.

120

دکتر

رسول

مظاهری کوهانستانی

استادیار

هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان

121

دکتر

عبدالله

معتمدی

استاد

استاد دانشگاه علامه طباطبایی

122

دکتر

شهلا

معظمی

دانشیار

دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی. دانشکده حقوق دانشگاه تهران

123

دکتر

بهنام

مغانی رحیمی

استادیار

استادیار بخش جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان.

124

دکتر

مهدی

مقیمی

دانشیار

عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

125

دکتر

حمیدرضا

ملک محمدی

استادیار

دانشگاه تهران

126

دکتر

مهدی

منتظر قائم

استادیار

گروه حقوق اسلامی دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری

127

دکتر

حسن

موثقی

دانشیار

عضو هیات علمی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

128

دکتر

سیدولی اله

موسوی

دانشیار

گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت ، ایران

129

دکتر

سید مسلم

موسوی پناه

سایر

دکتری تخصصی مدیریت آموزشی

130

دکتر

سیدمحمدرضا

موسوی فرد

استادیار

عضو هیئت علمی

131

دکتر

محمود

مهدوی

استادیار

گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تهران

132

دکتر

امیر

مهدی آبادی

سایر

دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

133

دکتر

نسرین

مهرا

دانشیار

گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

134

دکتر

اشرف

میرحیدری

استادیار

هیات علمی دانشگاه

135

دکتر

سید محمود

میرخلیلی

دانشیار

دانشیار گروه حقوق جزا و جر‌م‌شناسی. دانشگاه تهران

136

دکتر

عبدالرحمن

میرزاخانی

استادیار

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین گروه پیشگیری از جرم

137

دکتر

محمد

میرزایی

استادیار

حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم انتظامی امین

138

دکتر

سید علیرضا

میرکمالی

استادیار

دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

139

دکتر

علی حسین

نجفی ابرندابادی

استاد

عضو هیات علمی دانشگاه شهیدبهشتی

140

دکتر

طاهره

نظری

سایر

جامعه شناسی دانشگاه دهاقان

141

دکتر

پیمان

نمامیان

استادیار

عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اراک

142

دکتر

یونس

نوربخش

دانشیار

دانشیار جامعه شناسی دانشگاه تهران

143

دکتر

قدرت الله

نوروزی

استادیار

گروه حقوق دانشگاه اصفهان

144

دکتر

سجاد

نوری

دانشیار

دانشگاه ملایر

145

دکتر

امیرحسن

نیازپور

استادیار

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

146

دکتر

محسن

نیازی

استاد

استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه کاشان-ایران

147

دکتر

اکبر

وروایی

استاد

حقوق جزا و جرم شناسی
استاد دانشگاه علوم انتظامی امین

148

دکتر

حمید

وطن خواه

استادیار

استادیار گروه پیشگیری دانشگاه علوم انتظامی امین

149

دکتر

سید علی

هاشمیان فر

دانشیار

علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان

150

دکتر

جعفر

یزدیان

دانشیار

دانشیار و عضو هیات علمی حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه کاشان

151

دکتر

علیرضا

یوسفی

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور